Аԥшаарақәа рылҵшәа Аҟабарда бызшәа

  • Аҟабарда бызшәа (Адыгэбзэ) Џьонуа В. Гь., Касланӡиа В. А., «Аурыс-аԥсуа жәар» (А-Мя) / Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә
  • Аҟабарда — аҭоурыхтәи адгьыл, аҳра Зыхәны иалаз, аҟабардақәа рхатәым дгьыл.
  • (аҩада-мраҭашәаратәи) Аԥсуа бызшәақәа Аԥсуа бызшәа Абаза бызшәа Адыга бызшәақәа Аҟабарда бызшәа Акьахы бызшәа Аубла бызшәақәа † Аубла бызшәа † Анах-даӷьсҭантәи бызшәақәа