Аԥшаарақәа рылҵшәа Ауаԥс бызшәа

  • Ауаԥс бызшәа (ауаԥ. Ирон æвзаг) — Алада Уаԥстәылатә бызшәа. Џьонуа В. Гь., Касланӡиа В. А., «Аурыс-аԥсуа жәар» (На-Пя) / Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа
  • Аӡра 1825 ш. Аофициалтә бызшәа Аҟабарда бызшәа Абызшәақәа Аҟабарда бызшәа, Абаза бызшәа, Аҟарач бызшәа, Абалҟар бызшәа, Ауаԥс бызшәа Commons Аҟабарда
  • Ауааԥсыра Ауааԥсыра рхыԥхьаӡара 53 532 (2015) Аофициалтә бызшәа Аурыс бызшәа, Ауаԥс бызшәа Ақырҭуа бызшәа Администрациа Аҳәынҭқарратә шьақәгылашьа апрезиденттә
  • азхаҵарақәеи рышьҭамҭа шаныԥшуа, архаикатә цәаҩа шахоу азы еиқәшаҳаҭхоит, ауаԥс ҳәамҭақәа ракәзар, хықәкыла аус рыдулан, иҭәышәынтәалоу аҭоурых ашьақәыргылара