Аԥшаарақәа рылҵшәа Ауар бызшәа

  • Ауар бызшәа (ауар. авар мацI, магӏарул мацI) Џьонуа В. Гь., Касланӡиа В. А., «Аурыс-аԥсуа жәар» (А-Мя) / Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ
  • бызшәақәа Ауар бызшәа Анди бызшәа Ахәах бызшәа Багулал бызшәа Боҭлых бызшәа Годобери бызшәа Каратан-идараб бызшәа Чамала бызшәа Ацез бызшәа Хәарша бызшәа Гьинуҳ
  • бызшәа Аингуш бызшәа (мышьхыш) Ацова бызшәа Адаӷьсҭан бызшәақәа Ауараа бызшәақәа Ауар бызшәа Анди бызшәа Ахәах бызшәа Абагулал бызшәа Абоҭлых бызшәа Агодобери