Аԥшаарақәа рылҵшәа Арасаӡыхь (Очамчыра)

  • Арасаӡыхь (аур. Арасадзы́х, ақырҭ. არასაძიხი) — Аԥсны иҟоу ақыҭа. 1013-ҩык. (1989 ш.) Абарҭ ажәлақәа Арасаӡыхь рынхоит: Акаба Асаӡуа Амҷба Ахсалба Алҳәарба
  • 24 868-ҩык. (2011 ш.). Ақалақь Очамчыра иаҳҭнықалақьуп. Очамчыратәи араион ақыҭақәауп: Аӡҩыбжьа Араду Аракьаҽы Арасаӡыхь Аҭара Аҭара-ерманқыҭ Ахәри Аҿгәара
  • Арасаӡыхь ақыҭа, Очамчыра араион, Аԥснытәи АССР) — Аԥсуа шәҟәыҩҩы, поет, апублицист. Диит 1966 шықәса ажьырныҳәамза 29 рзы Арасаӡыхь ақыҭа Очамчыра араион
  • иҟоу ақалақь. Очамчыра араион ақыҭақәа (ажәытә ҳәаақәа) Агәыбедиа (аԥсуаа) Аӡҩыбжьа (аԥсуаа) Араду (аԥсуаа) Аракьаҽы (аерманцәа) Арасаӡыхь (аԥсуаа) Аҭара-Аԥсуа
  • Қапба (аур. Владимир Николаевич Капба; ажьырныҳәамза 7, 1949 ш., Арасаӡыхь,Очамчыра араион, Аԥснытәи АССР) — Аԥсуа шәҟәыҩҩи журналисти. Дҭахеит аҩбатәи
  • Капба (аур. Владимир Николаевич Капба; ажьырныҳәамза 7, 1949 ш., Арасаӡыхь, Очамчыра араион — лаҵарамза 14, 2020 ш.) — Аԥсуа ажурналист. Дҭахеит аҩбатәи

🔥 Top trends keywords Аԥсуа Wiki:

Ихадоу адаҟьа668Авикипедиа:Афорум23291911Авикипедиа:Бзиала шәаабеит27Алахәыла:თეკა/lexicon199556Цастәи:Аԥшаара32Авикипедиа:Описание67Авикипедиа:Алфавиттә арбагаЦастәи:АрҽеираҾыцқәаАфаил:Abkhazia 10 apsar Ag 2009 Gulia b.jpg1992Аԥсуа бызшәа1955Рашәарамза 6Цәыббрамза 4185819Авикипедиа2022Рашәарамза 719601852Бырзентәыла33Авикипедиа:Aкатегориақәа алԥшаара1672Ажьырныҳәамза 25Рашәарамза 22Англыз бызшәаАҳҭнықалақьРашәарамза 25Ажьырныҳәамза 29839Аԥсны АҳәынҭқарраАвикипедиа:Акатегориақәа алԥшаараАурыс бызшәаНанҳәамза 71874Мшаԥымза 18АлжирАшықәсЛаҵарамза 8Лаҵарамза 23АҟәаНанҳәамза 5Абҵарамза 22Авикипедиа:АцҳаражəҳəарҭаАубла бызшәаАкатегориа:User en1997КиевАлахәыла:MultichillАлахәыла:YourEyesOnly179175 (ахыԥхьаӡара)1616Москва19881190Рашәарамза 2689 (ахыԥхьаӡара)Лаҵарамза 1Лаҵарамза 18Лаҵарамза 191834КанадаЛаҵарамза 2Рашәарамза 1119851991Оҭырба, Аслан Ҭамшьыгә-иԥа🡆 More