Аԥшаарақәа рылҵшәа Аедыгь бызшәа

  • Аедыгь бызшәа, Аедыгьа бызшәа (Адыгабзэ) ма азыхә (кьахы) бызшәа. Аиеҵәа: ажәамԥсақәа иҟоу афонемқәа. Аҟаԥшь: амшынтә (шаԥсыӷ, натхәа, хакәыцә) диалектқәа
  • бызшәақәа Аедыгь бызшәа наҭхәатәи адиалект шаԥсыӷтәи адиалект абзаӷьтәи адиалект камыгәтәи адиалект хакәыцәтәи адиалект бжьадыгәтәи адиалект Ҟабарда бызшәа ҟабардатәи
  • Салиховна Абредж; лаҵарамза 29, 1941 ш., Маиҟәаԥ ақ., Адыгеиатәи АО, СССР) — Аедыгь шәҟәыҩҩы, арҵаҩы. Диит 1941 шықәса лаҵарамза 29 рзы Маиҟәаԥ ақалақь, Адыгеиатәи