Аԥшаарақәа рылҵшәа Агерман бызшәа

  • аҳәынҭқарратә бызшәа иамоуп. Индо-европеитә ажәла герман группа иреиоуп. Уи ашәҟәҩыра алаҭын алфавит иҵаҵӷәиркоит. Ихадароу астатиа: Агерман алфавит Џьонуа