Амзара

Амзара: Аԥсны иҟоу ақыҭа

Амзара[1] || Хеивани (ақырҭ. ხეივანი, усҟантәи Ермоловка, Пиленково-5) — Аԥсны иҟоу ақыҭа.

Ақыҭа
Амзара
Амзара
ხეივანი
Атәыла Flag of the Republic of Abkhazia.svg Аԥсны Аҳәынҭқарра (5)
Flag of Georgia.svg Қырҭтәыла (188)
Акоординатқәа 43°23′9″ ҩ. ҭ., 40°2′11″ мг. н.
Ацентр агдыра 50 m
Аофициалтә бызшәақәа Аԥсуа бызшәа
Аурыс бызшәа
Ауааԥсыра рхыԥхьаӡара 3 096 ҩык
Асааҭтә зона UTC+3:00

Агеографиа

Аҳәаақәа: аҩада — Мԥаадрыԥсҭа; амрагыларахь — Ҳышԥсы; алада — амшын; амрааҭашәарахь — Гьачрыԥшь. Амҳаџьырра ашьҭахь ари аҭыԥ зны «Пиленково-5», зны «Ермоловка», «Ермоловск» ҳәа иашьҭан, 1948 шықәсазы «Ермоловка» ԥсахны «Хеивани» ахьӡырҵеит. 1992 шықәсазы ажәытә хьӡы «Амзара» шьақәыргылан.

Адемографиа

Ашəҟəынҵара
ашықәс
АуааԥсыраАхаҵаАԥҳәыс
1989[2]3 096----
2011[3]1 303----

Ахьарԥшқәа

  1. Кәарҷиа В. Е., «Аԥсны атопонимика», Аԥсны анаукақәа ракадемиа, Д. И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аҟәа, 2002
  2. Abkhazia - All Places: 1989 census
  3. Abkhazia - Ethnic composition, all communes: 2011 census

Если не указано иное, содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0. Images, videos and audio are available under their respective licenses.
This article uses material from the Wikipedia article Амзара, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors).