Wiki Afrikaans 2022: Carles Puigdemont
AFVietnameseEnglish

Soekresultate H��� Ch�� Minh

 • Lêer:Nguyen Thi Minh Khai.jpg
  300×432× (34684 bytes) Miêu tả: Nguyễn Thị Minh Khai (1910-1941) [http://vietnamaaa.numeriblog.fr/congsan/2007/05/h_ch_minh_ng_nh.html] {{PD-Vietnam}}
 • Lêer:Au hoc khai mong 1892.pdf (kategorie Trương Minh Ký)
  English Vietnamese Trương Minh Ký - Ấu học khải mông - 1892
 • Lêer:Cong bao Chinh phu 573 574 nam 2022.pdf (stem ooreen met die inhoud van die leêr)
  16-7-2022V N B N QUY PH M PHÁP LU TCH T CH NCH T CH NCC - QU C H IC NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAMc l p - T do - H nh phúcS : 07/2022/L-CTNHà
 • Lêer:Cong bao Chinh phu 35 36 nam 2014.pdf (stem ooreen met die inhoud van die leêr)
  h v i danh ngh a sáng chng sau ây khôngc b o h v i danh ngh a sáng ch :1. Phát minh, lý thuy t khoa h c, phng pháp toán h c.2. S, k ho ch,
 • Lêer:Cong bao Chinh phu 423 424 nam 2018.pdf (stem ooreen met die inhoud van die leêr)
  ch c mình, k t n i v i h th ng c s dli u qu c gia v quy n tác gi , quy n liên quan.i u 48. T ch c t v n, d ch v quy n tác gi , quy n liên quanT ch
 • Lêer:Quan điểm của Nhật Bản về Takeshima.djvu (stem ooreen met die inhoud van die leêr)
  qua cAc hAnh d0ng cQa minh Lin Ho'p Quc vA ( cAc t chLc quc t khAc. NgoAi ra, HAn Quc dang m0 tA vai trb cJa minh bang cum tO, gay chQ , IA
 • Lêer:Cong bao Chinh phu 773 774 nam 2017.pdf (stem ooreen met die inhoud van die leêr)
  i mà mình bào ch a ang chu n b , ang th c hi n ho c ã th c hi n màng i bào ch a bi t rõ khi th c hi n vi c bào ch a.NH NG TRCh ng IVNG H P LO I
 • Lêer:Cong bao Chinh phu 33 34 nam 2014.pdf (stem ooreen met die inhoud van die leêr)
  n không xác minhc ngu n g c.2. V n c a các t ch c, cá nhân: V n c a công ty c ph n, công ty trách nhi mh u h n, doanh nghi p t nhân, h p tác xã, v
 • Lêer:Hepatitis B (IA MH98D3447 6).pdf (stem ooreen met die inhoud van die leêr)
  ca h cóth b vàng, nc tiu s có màu vàng m.Ngi có bnh c th có tt c, mt vài hockhông cómt triu chng gì ht.nu tôi có bnhviêm gan loi B?mìnhNhng
 • Lêer:TUYEN TAP BO DE THI CHINH THUC HSG TOAN 9 CAP TINH CA NUOC 2020 - 2021.pdf (stem ooreen met die inhoud van die leêr)
  cắt nhau tại H. Gọi M làtrung điểm của AB.a. Chứng minh tam giác BMD cân.b. Chứng minh MD là tiếp tuyến của đường tròn tâm O đường kính CH.Câu 6. (3
 • Lêer:Cong bao Chinh phu 693 694 nam 2019.pdf (stem ooreen met die inhoud van die leêr)
  Thôngt nàycác tr ng làm c n c t ch c xây d ng, th m nh, phê duy t ch ngtrình, giáo trình ào t o áp d ng cho tr ng mình.i u 3. Thông t này có hi u l c
 • Lêer:Tôi học Chữ Pháp - Pierre Roussel (1928) Numéro 2.pdf (stem ooreen met die inhoud van die leêr)
  là dàng mà dinh ch! ngivài hay làcon thú ciia mình elio ; bang không de chiv à, thì tiëng irsau verbe donner dinh chi dò cua mình cani trong tay mà
 • Lêer:Viet Nam Su Luoc.djvu (stem ooreen met die inhoud van die leêr)
  lifni ve ch^m (V Th;ing- long v.-i dem lUlu vjo ben a Thunh-lioa. Khii Mac maJ ncoi lir d3y. Nlnrng<^-OTi L-hiui dirtrc nbir nha. Minh h^tih-nrr
 • Lêer:Contes Plaisants Annamites - Abel des Michels (1888).pdf (stem ooreen met die inhoud van die leêr)
  nô th~y y~y, m(H sinh nghi cdkhino Aiên ch5ng; nén dyt. minh dàmdaMch~y di. Ng< ngoàit t%tBayn<H!imc5n ch~ythoo, l~i càng thèm nghi. Ch~yrdt câihhan
 • Lêer:Tieu lam an nam 1.pdf (stem ooreen met die inhoud van die leêr)
  Triromggiâ mat. Lain ma ch a y linh dinh. Hai cluingrê nhó'n gau h iihan trgm no cô kia.Vg anh nghèo, mâikhông tháy cliòng minhnói gì dën, mòri bao rang
 • Lêer:Dai guong kinh.pdf (stem ooreen met die inhoud van die leêr)
  ngircri không dùngginrng de soi. Soi gircrng là cot de tir minh trông thlyminh; tir minh blet minh xáu hay tôt. Bàn bà, con gàisáng sóm dây, rira mat xong
 • Lêer:Tan Da tung van.pdf (stem ooreen met die inhoud van die leêr)
  khinh mình, mình không lo, hoac mình mà tutrong ; nguôi ta thiromg mình, mình không lo, hoacmình mà tu* ton ; nguôi ta dáng khinh, dáng thuongmình thôi
 • Lêer:Đại Nam quấc âm tự vị 2.pdf (stem ooreen met die inhoud van die leêr)
  vdng nih call, c:'`c ch6 df`l (liap b' iltra lji6n ; m¢l dim ¢Ay c6xem ra minh m6ng.Ld,,yI,.u,`h .......IJdrgd6 ..........Ch6 ti.anh, de, s.ic
 • Lêer:Pentagon-Papers-Part V. B. 2. a.djvu (stem ooreen met die inhoud van die leêr)
  French -X ' Minh negotl Lons. Byrnes 53 to i , 28 January 1946. 53 21. Gen Gallagher, OSB^ r als 1 . in his view of Indochina j "one or moc ch ' dona
 • Lêer:Tôi hiểu Chữ Pháp - Pierre Roussel (1928).pdf (stem ooreen met die inhoud van die leêr)
  tri-khôn nünh mà thông dupe:ch& vê viêc hoc vocabulaire, toi day nhi'êu không dgng.b&i mon hoc nây dùng lri-nh& minh mà thuôc dgng.Muôn thuôc nhiêu

Wys (vorige 20 | volgende 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).